Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

Dr. Domokos Katalin, a domokoskata.hu oldal tulajdonosa (1124 Budapest, Fodor lejtő 6.) (a
továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő adatkezelési tájékoztatónak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (a továbbiakban: felhasználó) az
adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul
vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy
személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a
tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási
száma.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:
http://domokoskata.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi
oldalról: http://domokoskata.hu
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A
tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.
Értelmező fogalmak (3.§)
1.
érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy -közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy;
2.
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.
különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;
4.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
5.
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hangvagy
képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
8.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
9.
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;
11.
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
12.
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13.
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
14.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
15.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése
alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatok
feldolgozását végzi;
16.
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez
az adat keletkezett;
17.
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely -ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot -az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon
közzéteszi;
18.
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19.
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
1.
Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

azt törvény vagy -törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben -helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
2.
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
3.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem
képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait
fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges
mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes
adatai kezelhetőek.
4.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy
utólagos jóváhagyása nem szükséges.
5.
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött
szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan
információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így
különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a
felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó
igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell,
hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak
szerinti kezeléséhez.
6.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fűződő jog korlátozásával arányban áll
Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])
1.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak
a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])
A személyes adat az adatkezelés során kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor
helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek
a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és -ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges -naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
Cookie-k (sütik) kezelése
1.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie
adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
3.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés
időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
6.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
7.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához
a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
9.
A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével
méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A
továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi
elveiről bővebb információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
Hírlevél
1.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
megadott elérhetőségein (e-mail) megkeresse.
2.
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
kezelje.
3.
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben
Szolgáltató minden -a reklámüzenetek küldéséhez szükséges -személyes adatát
törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés
adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
6.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az
érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,
akciókról, új funkciókról stb.
8.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Postai úton a
1124 Budapest, Fodor lejő 6. címen, e-mail útján az admin@domokoskata.hu e-mail címen is
kérheti személyes adatainak törlését.
9.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
10.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
11.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott
körben -a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet.
Az ebben a nyilvántartásban rögzített -a reklám címzettjére vonatkozó -adat csak a hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára
kizárólag az érintett személy előzetes
hozzájárulásával adható át.
Ügyféllevelezés
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon
megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.
Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más,
önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb egy
év elteltével törli.
Adatbiztonság (7.§)
1.
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és
végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
2.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv.,
valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
3.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
4.. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a
nyilvántartásokban tárolt adatok -kivéve ha azt törvény lehetővé teszi –
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell
választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,
ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
Az érintettek jogai (14.-19.§)
1.
Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását
személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,
valamint kérheti személyes adatainak -a kötelező adatkezelés kivételével törlését
vagy zárolását.
2.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,
illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá -az
érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás jogalapjáról
és címzettjéről.
3.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
4.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
5.
Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető
formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
6.
Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes
adatot helyesbíti.
7.
Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
8.
Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a
kezelt adat hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az
adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
9.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége
vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
10.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
11.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz
fordulás lehetőségéről.
Jogorvoslat
1.
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)
a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;
b)
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2.
Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett
tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést -beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is -megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3.
Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen -annak közlésétől számított 30 napon belül -bírósághoz fordulhat. A bíróság
soron kívül jár el.
4.
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogérvényesítés (22.§)
1.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles
bizonyítani.
2.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per -az érintett választása
szerint -az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
3.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az
adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással
hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának
figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
5.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett
személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő
köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn
belül nem fordul bírósághoz.
6.
A bíróság elrendelheti ítéletének -az adatkezelő azonosító adatainak
közzétételével történő -nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és
nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
Kártérítés (23. §)
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az
érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogszabályok
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
-2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a
13/A. §-a)
-2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
-2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
-16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról