fbpx

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Ezen tájékoztatás a www.domokoskata.hu honlappal és a honlapon hirdetett termékek és szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

1. BEVEZETÉS

Az Adatkezelő adatai:

Név: Dr. Domokos Katalin egyéni vállalkozó
Elérhetőség: kata@domokoskata.hu, 06-30-8700914
Székhely: 1124 Budapest, Fodor lejtő 6.

Adószám: 67839906-1-43

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk
  kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az Adatkezelő vállalja a Jelen tájékoztatóban leírtak egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a tájékoztató rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Könyvelési, adóellenőrzési feladatok:

 • Adóblog Kft
 • Képviselő: Deák Viktor
 • Székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 14-24.
 • e-mail: deak@adoblog.hu
 • Adószám: 14601350241
 • Cégjegyzékszám: 01-09-946908
 • Az adattovábbítás célja: könyvelés.

Továbbított adatok köre: a számlázásnál kezelt adatok.

Tárhely és szerverszolgáltató:

 • Név: TárhelyPark Kft..
 • Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
 • Adószám: 23289903243
 • Cégjegzyékszám: 01 09 322570
 • Telefonszám: 06-1-700-4140

E-mail küldés: 

 • Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8.
 • adószám: 21158218-2-13
 • cégjegyzékszám: 13-06-065996
 • elérhetőség: info@bithuszarok.hu

Továbbított adatok köre: IP cím, név, e-mail cím, feliratkozás ideje (hírlevél feliratkozás esetén).
IP cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, szükség esetén szállítási név/cím, Skype azonosító, a fizetés ideje. (Vásárlás esetén)

Az adattovábbítás célja: CRM rendszer és (hír)levélküldés

Számlázás:

 • Név: KBOSS.hu Kft -szamlazz.hu
 • Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-101824,
 • adószám: 13421739-2-13,
 • elérhetőség: info@szamlazz.hu

Továbbított adatok:
Számlázási cím, név, e-mail cím, termék/szolgáltatás neve, ára

Az adattovábbítás célja: A vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása.

Fizetés:

 • Név: OTP Mobil Kft
 • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.
 • Adószám: 24386106-2-43
 • Cégjegyzékszám: 01-09-174466
 • Honlap: www.otpsimple.hu

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

A weblap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.
Az Adatkezelő a Meta Platforms Ireland Ltd. (továbbiakban Meta, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Meta és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Hírlevél

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmaz. A hírlevélre való feliratkozáshoz a megszólításhoz szükséges név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.
Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

 

7. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A KÜLÖNBÖZŐ CÉLÚ ADATKEZELÉSRŐL

Hogyan kerülnek a személyes adatok az adatkezelőhöz?

 1. Ha az érintett e-mailt küld a kata@domokoskata.hu e-mail címre

Az így tudomására jutott személyes adatok tárolásának alapja a hozzájárulás. Az e-mailek a rendszeres e-mail karbantartás során törlésre kerülnek, 90-180 naponta. Az érintett bármikor kérheti a levele és a benne foglalt személyes adatai törlését a kata@domokoskata.hu e-mail címre küldött elektronikus levelében. Az érintett levelében megadott személyes adatai nem kerülnek átvezetésre semmilyen más rendszerbe, dokumentumba vagy archívumba, a levélről nem készül másolat, illetve nyomtatás.

 1. Ha az illető feliratkozik a hírlevélre, vagy letölt egy ingyenes tanulmányt/összefoglalót, illetve beiratkozik egy ingyenes tanfolyamra vagy tréningre

Az így bekért adatok az érintett neve (lehet becenév, teljes név vagy keresztnév) és e-mail címe. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Az adatok kezelése leiratkozásig tart, amit a levelek alján található leiratkozás gombra kattintva lehet megtenni. Ha bármilyen okból ez a lehetőség nem működik, akkor a kata@domokoskata.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti az érintett az adatai törlését.

 1. Az ügyfélszolgálat telefonszámát hívja fel az érintett

Ebben az esetben a tudomásunkra jutott személyes adatokat nem rögzítjük, nem tároljuk, a telefonbeszélgetést nem vesszük fel. A telefonszámot nem mentjük el, a híváslistát 30 naponta töröljük. A tárolás jogalapja a hozzájárulás. Az érintett kérheti a híváslistán található telefonszámának törlését a kata@domokoskata.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

 1. Termék vagy szolgáltatás megrendelése esetén

Ebben az esetben a számla kiállításához szükséges adatok: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
A megrendeléshez szükséges adatok: a számlázási adatok plusz a telefonszám. A telefonszám csak akkor kerül felhívásra, ha a megrendelés nem kerül kifizetésre és lemondásról sem érkezik visszajelzés, illetve ha valamilyen probléma merül fel a megrendelés kapcsán.
Fizikai termék kiszállítása esetén a szállítási név és cím is rögzítésre kerül, amennyiben az nem egyezik a számlázáskor megadott adatokkal.
Az oktatás/tanácsadás nyújtásához szükséges adatok szolgáltatás igénybevételének módjától függően az érintett telefonszáma vagy Skype azonosítója.
A fenti adatok tárolásának jogalapja törvényi előírás, az adatok tárolásának időpontja is törvényekkel szabályozott. A fenti adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teszi a szolgáltatás nyújtását/termék eladását.

 1. Meta  oldalak kedvelése, a csoportokhoz való csatlakozás, a bejegyzésekre adott reakciók kapcsán

Ezekben az esetekben a Meta az adatkezelő, az adatok kezelését nem a Meta oldalak vagy a csoportok adminisztrátora végzi. A csoportból való kilépés, az oldal kedvelésének visszavonása bármikor lehetséges az érintett által, illetve a nyilvános hozzászólásokat, tetszésnyilvánításokat is bármikor törölheti az érintett. Az adatkezelő által létrehozott Meta oldalak nem fogadnak privát üzenetet. Ha a csoportokból való kilépés után az érintett a kata@domokoskata.hu e-mail címre küldött üzenetben kéri, a csoportbéli bejegyzései és hozzászólásai törlését megtesszük.

  2022. január 5.   

   

   

   

  Save